top of page
IARPO Logo.png

Websajt

Medjunarodne policijske asociacije priznatih pripadnika policije

(IARPO)

FAQ Policija u Srbiji

Cilj Websajta: Informisanje gradjana Srbije o primeni policijskih ovlašćenja, granicama istih ovlašćenja, kao i načinu pogrešne primene policijskih ovlašćenja od strane pripadnika policije (best practice & lessons learned). Takodje, Websajt će pružati informacije gradjanima i prikupljati podatke o nepravilnom radu policije Srbije (u formi pitanja gradjana i naših odgovora). Reforma policije Srbije, opisana u izveštaju OSCE Polis Misije za Srbiju, po našem mišljenju, uzeći slučaj iz Svilajnca, očigledno nije bila dovoljno duboka, te će se krajem prvog kvartala 2021. godine razmatrati obrazloženo zahtevanje nove policijske reforme kod bitnih nacionalnih subjekata uz finansijsku pomoć i podršku medjunarodnih subjekata (OSCE, UNODC itd.). 

Motivacija: Od 26. - 30. oktobra 2020. godine, gradjanin V.P. iz Svilajnca bio je na odredjeni način žrtva višestrukog kršenja ustavnih i drugih prava gradjana, a pogrešnom primenom policijskih ovlašćenja i tzv. nestručnom "igrom" u primeni policijskih ovlašćenja od strane jednog neuniformisanog policijskog službenika. Motivacija IARPO je da se tako nešto više nikada ne ponovi. IARPO je 28.10.2020 pozvao Vladu Srbije (Anu Brnabić), Ministarstvo unutrašnjih poslova (Aleksandra Vulina), predsednika Republike Srbije (Aleksandra Vučića) i Švajcarski program za razvoj i saradnju u Beogradu da učestvuju u ovom projektu, kako bi kvalitet informacija bio još bolji, a imidž i kvalitet u radu srpske policije što brže i znatno poboljšan. Manji broj medjunarodnih primera ovakvih websajtova postoji, te Vam izdvajamo FAQ Police Tigard Oregon USA.

Autori: Autori Websajta su lica sa završenom Policijskom akademijom u Beogradu, Kriminalističko-policijskom akademijom u Beogradu i Srednjom školom unutrašnjih poslova, te druga stručna lica iz oblasti policijskog prava, krivičnog prava i krivično-procesnog prava. Stručni saradnici na Websajtu su penzionisani pripadnici policije Srbije. 

© Copyright IARPO

Primeri negativne prakse u Srbiji

Pitanje: Da li policijski službenik u Srbiji ima pravo da od gradjana traži PIN od mobilnog telefona i čita poruke u telefonu i aplikacijama Viber, WhatsApp, Facebook-Messanger? Listanje i čitanje je trajalo više sati, a mobilni telefon je više od 4 dana uključen kod pripadnika policije. 

Odgovor: Ne. Policijski službenici (OSL) nemaju pravo da traže PIN ili šifru od mobilnog telefona (samo traženje zavisno od izgovorenih reči je krivično delo i dovodjenje gradjanina u zabludu), a još manje imaju pravo da čitaju tudje poruke u telefonu odnosno aplikacijama gradjana, čime se grubo povredjuje tajnost ličnih podataka. Za forenzička veštačenja mobilnih telefona, poruka i naloga postoji posebna jedinica u MUP RS koja vrši ekstrakciju podataka putem software Elcomsoft i Oxygen Forensic. Veštačenje telefona radi uvida u poruke i fotografije ne odredjuje policijski službenik, već državni tužilac ili sud. U konkretnom slučaju, radi o jako grubom kršenju ustavnih i drugih prava gradjana. Zbog nepravilnosti u policijskom postupanju obratiti se pismeno okružnom državnom tužiocu (podnošenjem Krivične prijave),  kao i sudiji po članu 312 ZKP (Pritužba zbog nepravilnosti u toku istrage).  Pored toga, gradjanin ima pravo na naknadu nematerijalne štete.

Nadalje, medjunarodna sudska praksa, bilo kakve dokaze pribavljene na ovakav nestručan način ne priznaje kao dokaze. S druge strane, u EU, UK, USA, Švajcarskoj itd. gradjanin nije dužan da da PIN ili šifru svog mobilnog telefona policijskom službeniku, ne sme da bude prinudjen ili doveden u zabludu da da, niti sme da snosi posledice, zato što ne želi da ih da. Gradjani imaju pravo da, iz više razloga, traže izuzeće mobilnog telefona iz dokaznog materijala.

* * *

Pitanje: Da li policijski službenik ima pravo da zadrži mobilni telefon, koji je privremeno oduzeo, zbog sumnje da je ukraden, iako vlasnik poseduje urednu dokumentaciju o vlasništvu?

Odgovor: Ne. U ovom slučaju, policijski službenik nema pravo da zadrži mobilni telefon koji je privremeno oduzeo, jer ne postoje bilo kakvi razlozi za zadržavanje mobilnog telefona, niti postoji odluka suda. Policijski službenik koji je predmet oduzeo dužan je da isti u što hitnijem roku vrati gradjaninu. Zbog nepravilnosti u policijskom postupanju obratiti se pismeno okružnom državnom tužiocu (podnošenjem Krivične prijave), kao i sudiji po članu 312 ZKP (Pritužba zbog nepravilnosti u toku istrage). 

* * *

Pitanje: Da li policijski službenik sme da izvrši pretres stana i drugih prostorija, kao u mom slučaju, a da o tome ne sačini Zapisnik o pretresu stana i drugih prostorija propisan u članu 157. stav 4. ZKP?

Odgovor: Ne. Ukoliko je izvršeno pretresanje stana, kuće ili pravnog lica i drugih prostorija, policijski službenik (OSL) je dužan da na licu mesta sačini Zapisnik o pretresanju stana i drugih prostorija na licu mesta (ne u policijskoj stanici). Zapisnik se daje na čitanje i potpis svedocima i licu čije su prostorije bile pretresane nakon završetka ove mere i radnje. Ukoliko se zapisnik pojavi kasnije,  takav zapisnik sačinjen je u svemu protivno odredbama člana 155. – 157. ZKP i nije dozvoljen kao dokaz u predmetu i može se pobijati Zahtevom za zaštitu zakonitosti pred nadležnim sudom, te pritužbom nadležnom sudu zbog nepravilnosti u toku istrage po članu 312 ZKP.

* * *

Pitanje: Policijski službenik mi je uručio Naredbu o pretresanju kuce i drugih prostorija, nakon izvršenog pretresa, posle par sati. Nisu postojali nikakvi hitni razlozi da to tako uradi. S druge strane, savetovao me da mi ne treba advokat za vreme pretresa. U toku pretresa nisu pronadjeni nikakvi predmeti krivičnog dela. Da li je to dozvoljeno?

Odgovor: Ne. Naredba se, pre početka pretresa, uručuje licu kod koga će se obaviti pretres, ukoliko lice kod koga se vrši pretresanje stana želi da advokat prisustvuje toj radnji, može da obezbedi njegovo prisustvo u roku od tri sata od uručenja naredbe. Policijskom službeniku nije dozvoljeno da gradjane dovodi u zabludu davajući im lažne ili pogrešne informacije o njihovim pravima, niti sme da savetuje gradjanina na njegovu štetu. Zbog nepravilnosti u policijskom postupanju obratiti se pismeno okružnom državnom tužiocu (podnošenjem Krivične prijave), kao i sudiji po članu 312 ZKP (Pritužba zbog nepravilnosti u toku istrage).

* * *

Pitanje: Policijski službenik je u toku večeri odnosno noći, izvršio dva pretresa kuće i drugih prostorija, oko 21.00h i oko 23.00h, jer nije bio zadovoljan radom svojih kolega u toku prvog pretresa. U toku prvog pretresa bio je prisutan jedan svedok suprotnog pola, a u toku drugog pretresa nije uzeo svedoke niti je imao naredbu za drugi pretres, iako nisu postojali nikakvi razlozi hitnosti. Da li je takvo postupanje dozvoljeno?

Odgovor: Ne. S obzirom da nisu postojali nikakvi razlozi hitnosti, u toku pretresa moraju biti prisutna dva svedoka, koja su istog pola kao i lice čiji se stan ili kuća i druge prostorije pretresaju. Drugi pretres oko 23.00h je u potpunosti bio nezakonit, jer je izvršen bez naredbe suda. Zbog nepravilnosti u policijskom postupanju obratiti se pismeno okružnom državnom tužiocu (podnošenjem Krivične prijave), kao i sudiji po članu 312 ZKP (Pritužba zbog nepravilnosti u toku istrage).

* * *

Pitanje: Policijski službenik me je pozvao u svojstvu gradjanina da dam izjavu radi prikupljanja potrebnih obaveštenja. U toku razgovora više puta mi nije dozvolio da govorim niti da razjasnim odredjene situacije ili moje odgovore, te me je ućutkivao povišenim tonom rekavši da ne smem da govorim. Vremena je bilo na pretek, jer je razgovor trajao od 15.30h do oko 21h (ukupno 5 sati i 30 minuta) te nije bilo potrebe da me ućutkuje.

Odgovor: Ne. Policijski službenici nemaju pravo da pozvanim gradjanima na razgovor zabranjuju da govore ili da ih ućutkuju. To spada u psihološko nasilje nad gradjaninom i zastrašivanje. Takvo ponašanje policijskog službenika je suprotno svim etičkim standardima profesionalnog obavljanja policijskog posla, te je potrebno preispitati lične kvalifikacije policijskog službenika, odnosno podobnost za obavljanje datih policijskih poslova. Informativni razgovori traju maksimalno do 4h za jako kompleksne situacije i slučajeve, a najčešće 1h. Nije potrebno da Vas policijski službenik drži u policijskim prostorijama bez razloga, nadajući se da ćete se uplaštiti i pričati nešto što ne znate.  Zbog nepravilnosti u policijskom postupanju obratiti se pismeno okružnom državnom tužiocu (podnošenjem Krivične prijave), kao i sudiji po članu 312 ZKP (Pritužba zbog nepravilnosti u toku istrage).

* * *

Pitanje: Podneo sam Pritužbu Službi unutrašnje kontrole policije MUP Srbije u kojoj sam izneo dokaze o krivičnim delima jednog neuniformisanog policijskog službenika, medjutim Služba unutrašnje kontrole policije je prosledila moju pritužbu mesno nadležnom rukovodiocu policije, te me obavestila da će pritužba biti administrativno rešena po nekom njihovom Pravilniku i da će postupati Komisija za pritužbe sastavljena od radnika policije. Šta je ispravno i šta da radim?

Odgovor: Služba unutrašnje kontrole policije MUP Srbije je dužna da po saznanju za izvršeno krivično delo od strane policijskog službenika bez odlaganja obavesti nadležnog državnog tužioca, a ne da je prosledi na interno rešavanje unutar organizacione jedinice gde budući osumnjičeni radi, jer bi time budući osumnjičeni mogao da prikrije i uništi dokaze, stvori nove dokaze, te da utiče na svedoke. Naš savet je da se bez odlaganja obratite nadležnom državnom tužilaštvu, a ukoliko ne znate koje je tužilaštvo nadležno za Vaš slučaj, obratite se Republičkom javnom tužiocu u Beogradu. 

* * *

Pitanje: Da li neuniformisani policijski službenik ima pravo da u toku obavljanja informativnog razgovora sa gradjaninom vredja gradjanina sa kojim obavlja razgovor i druga lica koja nisu prisutna? Kakvi su propisi za ovu oblast?

Odgovor: Ne. Policijski službenik bilo uniformisan ili neuniformisan nema pravo da vredja gradjane u toku obavljanja informativnog razgovora sa gradjaninom. Cilj informativnog razgovora je prikupljanje obaveštenja, a iznošenje uvreda ne vodi prikupljanju obaveštenja već suprotno. Navedeno postupanje je suprotno članu 33. Zakona o policiji, članu 3. stav 1. Pravilnika o načinu ponašanja i ličnom izgledu policijskog službenika i članu 3. stav 2. i dr. Kodeksa policijske etike Republike Srbije. Takodje, vredjanje gradjana je krivično delo za koje se goni po privatnoj tužbi u skladu sa članom 177. Krivičnog zakonika Republike Srbije. U konkretnom slučaju je ponašanje policijskog službenika bilo ispunjeno negativnom energijom i kontraproduktivno, te s tim u vezi bez odlaganja podneti Pritužbu Službi unutrašnje kontrole MUP, a imenovanog policijskog službenika krivičnom tužbom goniti za uvredu.

* * *

Pitanje: Prolazio sam pored opštine pre više meseci i zatekao uniformisanog policijskog službenika u policijskom automobilu u vidno alkoholisanom stanju, kako mu viri glava iz auta a on ne mrda. Prijavio sam slučaj dežurnom policajcu, koji me uputio na komandira Policijske stanice, koga sam takodje obavestio. Kasnije sam saznao da taj policajac nije bio kažnjen već nakon nekoliko meseci unapredjen u inspektora, jer je redovno nosio prasiće komandiru Policijske stanice. Da li je to ispravno?

Odgovor: Ne. Komandir policijske stanice je bio dužan da sačini zabelešku o vodjenju razgovora sa Vama, da obavesti nadležnu Policijsku upravu, preduzme zakonom predvidjene mere i radnje, te Vas kasnije pismeno obavesti o ishodu postupka i zahvali Vam se na obaveštavanju. Očigledno je da je komandir Policijske stanice bio stvarno pod uticajem od strane svog potčinjenog. Da li se radi o prasićima ili nekom drugom vidu davanja mita u okviru policijske organizacije, treba da bude predmet istrage. Obavestiti Direktora policije i Službu unutrašnje kontrole MUP radi daljih mera unutar policijske organizacije, s druge strane pošto je poverenje narušeno podneti krivičnu prijavu protiv nepoznatog učinioca nadležnom državnom tužilaštvu.

* * *

Posebna napomena: Postoje situacije iz sudske prakse, kada državni tužilac odbije krivičnu prijavu oštećenog gradjanina, medjutim gradjanin nastavi krivično gonjenje policijskog službenika po privatnoj krivičnoj tužbi i policijski službenik bude osudjen. Takve presude, za krivična dela za koja se goni po službenoj dužnosti, po pravnosnažnosti dostavljati Kabinetu ministra, Direktoru policije i Sektoru za ljudske resurse Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, na uvid i radi pokretanja radno-pravnih mera i radnji protiv policijskog službenika koji je osudjen.  

Download:

1) Vodič za žrtve kroz krivično-pravni sistem Srbije, izdavač Viktimološko društvo Srbije.

2) Vodič za dobre odnose policije i gradjana, izdavač Centar za ljudska prava

3) Vodič za demokratski rad policije, izdavač OEBS

4) Praktični vodič za vodjenje informativnih razgovora policije, izdavač EU

5) Priručnik za državne tužioce Srbije o veštinama vodjenja postupka, izdavač OPDAT

6) Obrazac Pritužba protiv policijskog službenika

7) Obrazac Krivična prijava protiv policijskog službenika

bottom of page